آیا من واجد شرایط هستم؟

1. شما از چه نامرتبی دندان رنج می برید؟
2. فکر می کنید دندان های نامرتب شما چقدر بد هستند؟
(0 بسیار کم است، 10 بسیار دشوار است)
3. آیا تا به حال از بریس استفاده کرده اید؟
(برای ارسال نتیجه شما.)
(شماره تلفن اختیاری برای هرگونه سوال)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

به عنوان یک گزینه دیگر، درمان با استفاده از اسپیسر (شین) می‌تواند توسط دندانپزشک خانگی شما، پس از گواهی‌نامه‌بندی توسط ما، انجام شود. همچنین، این درمان می‌تواند در مراکز همکار ما مانند مراکز Ad Dento MVZ در میربوش نیز انجام شود.